ពានរង្វាន់បាល់ទាត់មហាជនសម្រាប់ខេត្ត រតនគីរី បានឈានមកដល់វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយហើយ

By |

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់មហាជនដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា កន្លងទៅនោះ ពេលនេះបានឈានចូលមកដល់វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយហើយពោលមានក្រុម អាស៊ាន, គង់ ផល្លី, ប៉ូលីស, កម្ពុជាR.K, កាចាញ ក.៤, ឆែមពាន, យុវជន មែ វាសនា និង សសយក បរកែវ។ ខណៈវគ្គផ្តាច់ព្រ័តនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ដោយប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋាន ខេត្ត រតនគីរី៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖ ពានរង្វាន់មហាជននៅខេត្តរតនគីរី បានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពីថ្ងៃ២៩ ខែ កក្កដា

ពានរង្វាន់មហាជននៅខេត្តរតនគីរី

កាលបរិច្ឆេទ

ម៉ោង

ក្រុម

ក្រុម

ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា

:៤៥

អាស៊ាន

គង់ ផល្លី

កីឡដ្ឋាន ខេត្ត រតនគីរី

:៣០

ប៉ូលីស

កម្ពុជាR.K

កីឡដ្ឋាន ខេត្ត រតនគីរី

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា

:៤៥

កាចាញ ក.

ឆែមពាន

កីឡដ្ឋាន ខេត្ត រតនគីរី

:៣០

យុវជន មែ វាសនា

សសយក បរកែវ

កីឡដ្ឋាន ខេត្ត រតនគីរី