ពានរង្វាន់ AEON Youth League 2018 បញ្ចប់ជាមួយជើងឯក៧កម្រិតផ្សេងគ្នា

By |

ក្រោយចាប់ផ្តើមការប្រកួតតាំងពីថ្ងៃទី ៦ មករា កន្លងមកពានរង្វាន់ AEON Youth League 2018 បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី ៨ មេសា ដោយរកឃើញក្រុមជើងឯកទាំងចំនួន៧ កម្រិតរួមមាន អាយុក្រោម១៧ឆ្នាំ (មាន២កម្មវិធី កម្រិតទី១ និងកម្រិតទី២) អាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ, ១៤ឆ្នាំ, ១២ឆ្នាំ (មាន២កម្មវិធី កម្រិតទី១ និងកម្រិតទី២)នាំ និងផ្នែកនារី។

Phnom Penh Crown U-17 ជាជើងឯកម្រិត U-18 Premier, Boeungnimol Commune ជើងឯកកម្រិត U-18 Challenge, CMYA FC កម្រិត U-16, Komamuslim Kampuchea កម្រិត U-14, KM7 កម្រិត U-12 Premier, U-12 Community PPC កម្រិត U-12 Challenge និង Phnom Penh Crown Girl ជើងឯកបាល់ទាត់នារី៕

30516325_2139647019384496_7876306276618076160_o