លោក លឹម ប៊ុនធឿន ជាអាជ្ញាកណ្តាលកម្ពុជាតែម្នាក់គត់មានវត្តមានក្នុងពានរង្វាន់ AFC Champions League និង AFC Cup 2017

By |

លោក លឹម ប៊ុនធឿន អាជ្ញាកណ្ដាល​អន្តរជាតិ (FIFA) របស់​កម្ពុជា និងជាបុរសតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរូមដឹកនាំកាត់សេចក្តីការប្រកួតនៃពានរង្វាន់…