ពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល 2017 ចូលដល់សប្តាហ៍ទី ២ នៃដំណាក់កាលទី២ ចាប់ផ្ដើមចុងសប្តាហ៍នេះ

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ បានចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ឈានចូលសប្តាហ៍ទី ២ហើយ…


ពានរង្វាន់ Futsal League 2017 ចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលក្នុងដំណាក់កាលទី២ ខណៈការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្តាហ៍នេះ

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ បានចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ដោយបែងចែកចេញជា…


ពានរង្វាន់ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល ២០១៧ រកឃើញ១០ក្រុមឡើងទៅប្រកួតដំណាក់កាលទី២

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ បានបញ្ចប់ការប្រកួតដំណាក់កាលទី១ជាផ្លូវការ …


ពានរង្វាន់ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល២០១៧ ឈានចូលសប្តាហ៍ទី ៥ របស់ខ្លួនហើយដោយមាន៨គូផ្សេងគ្នា

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានក្រុមចំនួន ២០ ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នា បានឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី៥…


ពានរង្វាន់ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល២០១៧ ឈានចូលសប្តាហ៍ទី ៤ របស់ខ្លួនហើយដោយមាន៨គូផ្សេងគ្នា

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានក្រុមចំនួន ២០ ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នា បានឈានចូលមកដល់…


ពានរង្វាន់ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល២០១៧ ឈានចូលសប្តាហ៍ទី៣ ហើយដោយមាន៨គូផ្សេងគ្នា

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ជើងឯកជាតិបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានក្រុមចំនួន ២០ ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នា បានឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី…