ពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ផ្ដើមប្រកួតនាចុងសប្តាហ៍នេះ

By |

ពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជារដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននេះនឹងត្រូវធ្វើការចាប់ផ្ដើមប្រកួតនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយដោយមាន…