ពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ រដូវកាល២០១៧ ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយ

By |

ពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជារដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននេះនឹងត្រូវធ្វើការចាប់ផ្ដើមប្រកួតនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយដោយមាន…